สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน             รายชื่อ นศ.ลงทะเบียน
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
ชื่อผู้ใช้งาน (s1554041700XX)
รหัสผ่าน